Rodilon® Haver Mix 3 kg. ( !! Licentie plichtig !! ).

!!! pas op : Licentie plichtig !!!
€ 41,95

alvet.euRodilon® Haver Mix 3 of 9 kg.Ratten en muizen bestrijding

Rodilon® Haver Mix

!!! Denk er aan dat dit product licentie plichtig is !!!

Rodilon® Haver Mix is een kant-en-klaar lokaas dat onder andere binnenshuis mag worden toegepast voor de bestrijding van ratten en muizen. Het middel kan eveneens in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen worden toegepast voor de bestrijding van ratten.

Eigenschappen Rodilon® Haver Mix

Rodilon® Haver Mix is een lokaas op basis van een heel aantrekkelijke granenmengeling en difethialon, een anticoagulerend middel van de nieuwste generatie.

 • Werkzame stof : Difethialon
 • Bevat 80% haver
 • Turbo-geïmpregneerd - actieve stof tot in de kern
 • Geen aangetoonde resistentie
 • 5 jaar houdbaarheid
Gebruik en dosering

Plaats het lokaas in de lokaasdoosjes en zet ze uit op plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen. Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname wekelijks of elke 14 dagen. Ververs of vul het lokaas aan daar waar nodig is tot er in het geheel geen opname meer plaats vindt.

Wet- en regelgeving:

 • Uitsluitend voor professioneel gebruik
 • Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie
 • Vanaf 01-07-2015 is het verplicht om een licentie te kunnen tonen/overleggen bij bestelling van rodenticiden.

Rodilon Havermix 3 Kg

 • Artikelnummer 203119
 • Nettogewicht 3 Kg
 • Merk Rodilon
 • Dosering Muizen: 25 g om de 1 tot 3 meter (afhankelijk van de grootte van de infestatie)
 • Inhoud 3 Kg
 • Registratienummer NL-0000714-0000
 • Werkzame stof Difethialon
 • Omdoos 1
 • BTW-groep Hoog 21%

!!! Denk er aan dat dit product licentie plichtig is !!!

Waarschuwing t.a.v. biocide KBA (rodenticiden)

Tot 1 juli 2015 geldt voor agrarische bedrijven een vrijstelling om professionele rodenticiden te gebruiken. Vanaf 1 juli 2015 vervalt deze vrijstelling.

Vanaf 1 juli 2015 is voor het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs nodig. Een en ander is vervat in Regeling gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, artikel 6.6.d

d. het toepassen van biociden voor het afweren of bestrijden van knaagdieren door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf door een houder van een licentie voor het beheersen van knaagdieren door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf, bedoeld in bijlage VI, onderdeel E, en die daartoe een licentie van bureau Erkenningen van de AOC-Raad heeft ontvangen. De geldigheid van bovengenoemde licentie wordt na afloop van een termijn van vijf jaar door bureau Erkenningen van de AOC-Raad verlengd indien is voldaan aan de eindtermen voor onderwijs als genoemd in bijlage VI, onderdeel F;

In de wet en regelgeving is een wijziging gekomen per 1 januari 2017. Met deze wijziging wordt beoogd het gebruik van anticoagulantia (een rodenticide) te verminderen.

Knaagdierbeheersing gaat uit van de principes van IPM. Integrated Pest Management, oftewel: Geïntegreerde Beheersing.
Dit betekent:

 • Eerst vaststellen wat er aan de hand is.
 • Nemen van preventieve maatregelen
 • Niet chemische bestrijding
 • Chemische bestrijding
 • Evaluatie

Het toepassen van anticoagulantia is het sluitstuk van een reeks van maatregelen.

De wet- en regelgeving maakt een onderscheid tussen de toepassing binnen en buiten bedrijfsgebouwen.

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor binnen de regels zoals ze nu zijn.

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor buiten, bij het uiteindelijk toepassen van anticoagulantia, bijzondere maatregelen.

 1. Degene die middelen toepast dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd
 2. Het bedrijf waarop het middel wordt toegepast dient gecertificeerd te zijn.

Waarschuwing t.a.v. biocide Professioneel

Let op: Voor professioneel gebruik. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Het middel mag uitsluitend worden toegepast door (1) personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of (2) personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren of (3) agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

Wet- en regelgeving, nationaal en Europees

De beoordeling van werkzame stoffen en middelen gebeurt volgens de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009 en de Europese Biociden Verordening 528/2012. Werkzame stoffen worden op Europees niveau beoordeeld, middelen met die stoffen op nationaal niveau.

Naast de verordeningen hebben de verschillende Europese lidstaten ook nationale regelgeving, toegesneden op de plaatselijke situatie. Een fabrikant kan een aanvraag indienen in het land waar hij het middel voor het eerst wil toepassen, de toelatingsautoriteit daar maakt dan een beoordeling voor de Europese zone waar het land deel van uitmaakt.

Waar worden werkzame stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en biociden op beoordeeld?

 • werkzaamheid,
 • samenstelling en eigenschappen,
 • effecten op de gezondheid van de mens en het milieu,
 • schade door afbraakproducten of resten van een middel.

Een werkzame stof wordt normaliter alleen goedgekeurd, als de stof niet mutageen of kankerverwekkend is of de voortplanting of hormoonhuishouding verstoort. Ook een werkzame stof die niet afbreekbaar is of zich ophoopt in het milieu, wordt niet goedgekeurd.

Voor de volledige wet- en regelgeving omtrent biociden verwijzen wij naar de website van CTGB.