Rodilon Wheat Tech: 3 of 10 kg.( !! Licentie plichtig !! ).

!!! pas op : Licentie plichtig !!!
€ 42,95

alvet.euRodilon Wheat Tech: 3 of 10 kg.Ratten en muizen bestrijding

Rodilon Wheat Tech: 3 of 10 kg.

Rodilon Wheat Tech is een effectief bestrijdingsmiddel tegen ratten en muizen. Rodilon Wheat Tech bevat tarwekorrels van de hoogste kwaliteit, wat de consumptie verhoogt.

De krachtige werkzame stof, difethialon, is tot in de kern van de korrel geïmpregneerd. Dit betekent dat de hele korrel de werkzame stof bevat, waardoor een maximale opname van werkzame stof wordt verkregen. Het zogenaamde 'pellen' heeft hierdoor geen zin meer. 

Geschikt voor de bestrijding van ratten en muizenin bijvoorbeeld gebouwen, woningen, opslagplaatsen en dierverblijven. Door de rode kleurstof in de tarwe is het zichtbaar wanneer de korrels aangevreten zijn.

Wet- en regelgeving:

Uitsluitend voor professioneel gebruik. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Vanaf 01-07-2015 is het verplicht om een licentie te kunnen tonen/overleggen bij bestelling van rodenticiden.

Rodilon Wheat Tech 3 Kg

 • Artikelnummer 203118
 • Merk Bayer
 • Dosering Ratten: 100 g per depot elke 4-10 meter Muizen: 25 gram per depot elke 1-3 meter
 • Inhoud 3 Kg
 • Registratienummer NL-0001116-0000
 • Toediening Gebruik een lokaasdoos
 • Werkzame stof Difethialon
 • Omdoos 1
 • BTW-groep Hoog 21%

Rodilon Wheat Tech 10 Kg

 • Artikelnummer 203108
 • Merk Bayer
 • Dosering ratten: 100 g per depot elke 4-10 meter; muizen: 25 gram per depot elke 1-3 meter
 • Registratienummer NL-0001116-000
 • Toediening door middel van een lokaasdoos
 • Werkzame stof Difethialon
 • Omdoos 1
 • BTW-groep Hoog 21%

Uw gekozen artikel valt onder speciale regelgeving ten aanzien van bestrijdingsmiddelen:

 

!!! Denk er aan dat dit product licentie plichtig is !!!

Waarschuwing t.a.v. biocide KBA (rodenticiden)

Tot 1 juli 2015 geldt voor agrarische bedrijven een vrijstelling om professionele rodenticiden te gebruiken. Vanaf 1 juli 2015 vervalt deze vrijstelling.

Vanaf 1 juli 2015 is voor het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs nodig. Een en ander is vervat in Regeling gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, artikel 6.6.d

d. het toepassen van biociden voor het afweren of bestrijden van knaagdieren door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf door een houder van een licentie voor het beheersen van knaagdieren door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf, bedoeld in bijlage VI, onderdeel E, en die daartoe een licentie van bureau Erkenningen van de AOC-Raad heeft ontvangen. De geldigheid van bovengenoemde licentie wordt na afloop van een termijn van vijf jaar door bureau Erkenningen van de AOC-Raad verlengd indien is voldaan aan de eindtermen voor onderwijs als genoemd in bijlage VI, onderdeel F;

In de wet en regelgeving is een wijziging gekomen per 1 januari 2017. Met deze wijziging wordt beoogd het gebruik van anticoagulantia (een rodenticide) te verminderen.

Knaagdierbeheersing gaat uit van de principes van IPM. Integrated Pest Management, oftewel: Geïntegreerde Beheersing.
Dit betekent:

 • Eerst vaststellen wat er aan de hand is.
 • Nemen van preventieve maatregelen
 • Niet chemische bestrijding
 • Chemische bestrijding
 • Evaluatie

Het toepassen van anticoagulantia is het sluitstuk van een reeks van maatregelen.

De wet- en regelgeving maakt een onderscheid tussen de toepassing binnen en buiten bedrijfsgebouwen.

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor binnen de regels zoals ze nu zijn.

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor buiten, bij het uiteindelijk toepassen van anticoagulantia, bijzondere maatregelen.

 1. Degene die middelen toepast dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd
 2. Het bedrijf waarop het middel wordt toegepast dient gecertificeerd te zijn.

Waarschuwing t.a.v. biocide Professioneel

Let op: Voor professioneel gebruik. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Het middel mag uitsluitend worden toegepast door (1) personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of (2) personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren of (3) agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

Wet- en regelgeving, nationaal en Europees

De beoordeling van werkzame stoffen en middelen gebeurt volgens de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009 en de Europese Biociden Verordening 528/2012. Werkzame stoffen worden op Europees niveau beoordeeld, middelen met die stoffen op nationaal niveau.

Naast de verordeningen hebben de verschillende Europese lidstaten ook nationale regelgeving, toegesneden op de plaatselijke situatie. Een fabrikant kan een aanvraag indienen in het land waar hij het middel voor het eerst wil toepassen, de toelatingsautoriteit daar maakt dan een beoordeling voor de Europese zone waar het land deel van uitmaakt.

Waar worden werkzame stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en biociden op beoordeeld?

 • werkzaamheid,
 • samenstelling en eigenschappen,
 • effecten op de gezondheid van de mens en het milieu,
 • schade door afbraakproducten of resten van een middel.

Een werkzame stof wordt normaliter alleen goedgekeurd, als de stof niet mutageen of kankerverwekkend is of de voortplanting of hormoonhuishouding verstoort. Ook een werkzame stof die niet afbreekbaar is of zich ophoopt in het milieu, wordt niet goedgekeurd.

Voor de volledige wet- en regelgeving omtrent biociden verwijzen wij naar de website van CTGB.