Ecolab P3-ansep chloortabletten. 300 st

€ 23,95
Artikelnummer: 304059

alvet.eu

Ecolab P3-ansep chloortabletten.

Voor reiniging, desinfectie en het bestrijden van bacteriën.

Ecolab is een desinfectiemiddel in tablet vorm en is zeer geschikt voor desinfecteren van materialen, apparatuur, gebruiksvoorwerpen en oppervlakken. Het product is gemakkelijk doseerbaar en kan gebruikt worden in insproei- en dompelsystemen. De tabletten zijn geschikt voor desinfectie van roestvrijstaal, aluminium, kunststoffen, gelakte materialen enz.

De dosering verschilt per toepassingsgebied.

  • Voor desinfectie van melkmachines, melkleidingsystemen, melkkoeltanks en materialen op de boerderij. 1 tablet per 10 liter water (150 ppm actief chloor).
  • Voor desinfectie van oppervlakken en materialen die direct met levensmiddelen in aanraking komen. 1 tablet per 15 liter water (100 ppm actief chloor).-
  • Voor desinfectie van dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimte. 5 tabletten per 10 liter water (750 ppm actief chloor).
  • Voor transportmiddelen voor dieren (ontsmetting is dan gericht op de bestrijding van een aantal besmettelijke veeziekten 1 tablet per liter water en dit minimaal 5 minuten laten inwerken.

Werkzame stof: natriumdichloorisicyanuraat 85%

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad.

Gevarenaanduiding:

Gevaar

H302 Schadelijk bij inslikken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Gevaarlijke bestanddelen: EUH031 Vormt giftig gas in contact met zur