Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Alvet Enschede b.v. te Enschede.

 

Artikel  1  Algemeen

 

 1. In deze algemene voorwaarden  is Alvet Enschede b.v.  degene die zich van deze voorwaarden bedient, terwijl de andere partij  wordt aangeduid als wederpartij.
 2. Alvet Enschede b.v. is statutair gevestigd te Enschede.
 3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Alvet Enschede b.v. en wederpartij betreffende de levering van producten en/of diensten.
 4. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Alvet Enschede b.v. afneemt.

 

Artikel  2 Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake koop en verkoop, alsmede het verrichten van diensten door Alvet Enschede b.v., tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel overeengekomen andersluidende bedingen bij een bepaalde transactie hebben een incidenteel karakter; hieraan kan door de wederpartij geen rechten voor eventueel volgende transacties worden ontleend.
 2. In geval van strijdigheid met (een of meerdere bepalingen van ) door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, gelden de bepalingen van de door Alvet Enschede b.v. gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd is met de wet of de openbare orde, zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en laat deze omstandigheid de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 

Artikel  3  Offertes en overeenkomsten

 

 1. Alle offertes , in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Alvet Enschede b.v. is hieraan eerst gebonden, nadat een opdracht houdende verkoop of het verrichten van diensten, door haar definitief en zonder voorbehoud schriftelijk is bevestigd.
 2. Bij levering onmiddellijk na bestelling geldt de factuur als orderbevestiging.

 

 

Artikel  4  Levering

 

 1. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden door Alvet Enschede b.v. naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.
 2. Overschrijding  van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de betreffende overeenkomst of uit enige andere met Alvet Enschede b.v. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

 

 

      Artikel  5  Prijzen

 

 1. Al onze prijzen gelden netto ”af magazijn” en zonder enige op het moment van                         

      sluiten van de overeenkomst geldende omzetbelasting.

 1. 2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst

       heersende monetaire verhoudingen tussen binnenlandse en buitenlandse valuta. De                   

       wederpartij verplicht zich, door het aanvaarden van prijzen anders dan in euro`s, bij      

       wijziging van deze verhoudingen, te allen tijde een zodanig bedrag in vreemde valuta      

       over te maken als overeenkomst met de oorspronkelijke, ten tijde van het sluiten van            

       de overeenkomst geldende, verhouding.

 

Artikel  6  Betaling

 

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen  plaats te  vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. De wederpartij zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van zijn/haar betalingsverplichting. Bovendien zal alsdan al hetgeen Alvet Enschede b.v. van de wederpartij te vorderen heeft - uit hoofde van welke overeenkomst dan ook - terstond en geheel opeisbaar zijn.
 3. De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte nakoming, wanneer de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of zijn/haar onder curatelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de wederpartij is gelegd, dan wel wanneer de wederpartij overlijdt dan wel, in geval van een onderneming, zich in een liquidatiefase bevindt.
 4. Indien betaling van een factuur niet heeft plaats gevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, is de wederpartij aan Alvet Enschede b.v. een vergoeding wegens rente- verlies verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het factuurbedrag inclusief omzetbelasting. Alvet Enschede b.v. is voorts gerechtigd buiten het factuurbedrag en rente van de wederpartij alle door haar in verband met de niet - of niet-tijdige betaling te maken incassokosten te vorderen, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn in ieder geval verschuldigd indien Alvet Enschede b.v. met betrekking tot de invordering van het openstaande bedrag de hulp van derden heeft ingeroepen.

 

 

      Artikel  7  Eigendomsvoorbehoud

 

 

 1. Tot aan de gehele voldoening van de door de wederpartij aan Alvet Enschede b.v. verschuldigde betalingen behoudt deze de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot meerdere zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, daarbij niets uitgezonderd.
 2. De afnemer zal mitsdien de door hem ontvangen goederen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, uitlenen of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn bedrijf brengen tenzij hij als wederverkoper hiertoe gerechtigd is. Bij schending van het hier bepaalde is artikel 8 van toepassing.
 3. Alle risico van beschadiging dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de gekochte goederen gaat onmiddellijk na levering op de wederpartij over. De wederpartij blijft tegenover Alvet Enschede b.v. aansprakelijk voor de bewaring in goede staat van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

 

      Artikel  8  Aansprakelijkheid en reclame

 

 

 1. Mededelingen van de zijde van Alvet Enschede b.v. over kwaliteit of andere eigenschappen van de goederen zijn voor haar slechts bindend indien deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling garantie te geven.
 2. Behoudens het vorenstaande is Alvet Enschede b.v. niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook aan de zijde van de wederpartij of derden opgekomen in verband met door Alvet Enschede b.v. geleverde goederen of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. In geval van aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld gaat deze niet verder dan het bepaalde in de door Alvet Enschede b.v. afgesloten polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. Reclames dienen door de wederpartij binnen 3 dagen na ontvangst van de geleverde goederen schriftelijk aan Alvet Enschede b.v. te worden meegedeeld. De wederpartij zal Alvet Enschede b.v. gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen eventuele gebreken aan het geleverde  op te heffen, zonder recht te hebben op enigerlei schadevergoeding. Bij gebreke van tijdige melding van het reclamerecht komt dit uit dien hoofde te vervallen.
 5. Indien op enigerlei wijze een aanvang is gemaakt met de verwerking c.q. wederverkoop van de geleverde goederen, vervalt het reclamerecht.
 6. Een eventueel ingeroepen reclamerecht ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting.

 

 

      Artikel  9  Ontbinding

 

 

 1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enigerlei verplichting, welke voor hem/haar uit deze of enige andere met Alvet Enschede b.v. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Alvet Enschede b.v. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Het is Alvet Enschede b.v. dan toegestaan de geleverde goederen terug te nemen zonder dat enige schadevergoedings - of garantieverplichting jegens de wederpartij ontstaat, doch onverminderd de hem/haar voor het overige toekomende rechten. Alle vorderingen op de wederpartij  zijn in deze gevallen dadelijk en ineens opeisbaar.

 

 

 

      Artikel  10  Overmacht

 

 

 1. Alvet Enschede b.v. heeft het recht, indien zich tijdens de uitvoering der    

      overeenkomst omstandigheden voordien die overmacht ten gevolge hebben, de

      overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn op te schorten. Als

      overmacht wordt o.a. aangemerkt het niet of niet tijdig leveren door een toeleverancier

      van Alvet Enschede b.v.

 

 

      Artikel  11   Geschillen en toepasselijk recht

 

 

 1. Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van een door Alvet Enschede b.v. met de wederpartij gesloten overeenkomst - dan wel een overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is - ontstaan, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Almelo; geschillen welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
 2. Op alle geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.